Polityka ochrony danych osobowych dla klientów B2B

Polityka ochrony danych osobowych Klientów B2B, dotyczy Klientów którzy dokonują̨ z nami transakcji w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym klientów korporacyjnych, biznesowych i instytucjonalnych. Określa ona rodzaj danych osobowych, które zbieramy od Ciebie jako Klienta B2B, cele w których to następuje, sposób w jaki z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – KONTAKT:

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Dariusz Duda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Duda- Firma kosmetyczna „Dr Duda”, adres: Szaniec 268, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551048164,

 

Kontakt z Administratorem:

 1. listownie, na adres Dariusz Duda Firma Kosmetyczna Dr Duda Szaniec 268, 28-100 Busko-Zdrój
 2. mailowo, na biuro@drduda.pl
 3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W RAMACH B2B:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w związku z dokonywanymi z nami transakcjami potwierdzonymi wystawionymi fakturami VAT lub ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON. Przetwarzamy również numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności lub na który dokonywano zwrotów.

Dodatkowo przetwarzamy także takie Twoje dane, tj. historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych ( Facebook). Takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP, dane z plik korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach.

Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń́ możemy także zbierać́ dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

 1. W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE, NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY i PRZEZ JAKI OKRES?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań́ przed zawarciem umowy (dokonania wyceny w ramach zapytania ofertowego lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO
  – przez czas niezbędny do wykonania tych działań́;
 2. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO
  – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń́ z jej tytułu;
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:

– obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy (przez czas trwania tych obowiązków)

– obowiązki związane z wystawieniem  i przechowywanie faktur i dokumentów wymaganych przez przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury i dokumentów, a następnie przez czas ich przechowywania wymagany przez przepisy prawa;

– przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych- przez okres trwania odpowiedzialności

 1. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO :

– do czasu przedawnienia roszczeń́ z tytułu umowy lub naszych działań́ związanych z umową lub z żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub z żądaniami przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu;

–  w celach marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

 

Możemy przetwarzać́ Twoje dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania) – do czasu jej wycofania, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie, ustania obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie innych przepisów, w tym m.in. ustawy o rachunkowości, oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz wykonani obowiązków nałożonych przez przepisy RODO
 1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZEK CZY DOBROWOLNOŚĆ?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niejednokrotnie niezbędne. Twoje dane osobowe są  niezbędne do wystawienia faktury VAT, a także zawarcia i wykonania umowy, np. złożenia zamówienia i dostawy towaru lub założenia konta internetowego, lub przesłania newslettera, lub informacji handlowych, lub obsługi, rozpatrzenia Twoich reklamacji lub oświadczeń́ o odstąpieniu od umowy oraz wykonania naszych obowiązków z tych tytułów, lub załatwienia Twojej sprawy przed zawarciem umowy, lub po jej zakończeniu, lub udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje wiadomości.
Możemy też prosić́ o podanie danych np.  numeru telefonu.

 1. KOMU MOŻEMY PRZEKAZA TWOJE DANE?

Twoje dane możemy przekazać́ odbiorcom usług:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ dostęp do danych, aby móc wykonywać́ nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj.:

– naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, w tym zamówień́ i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta, w tym realizacji dostaw lub zwrotów, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług:

– podmiotom, które wspierają nas informatycznie lub udostępniają nam urządzenia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub prawne, podatkowe, rachunkowe;

– podmiotom prowadzącym  przekaz przesyłek, firmom kurierskim, poczcie polskiej- w celu dostarczenia przesyłek zamawianych produktów;

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonywania zwrotów;

 1. NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej odrębnej zgody, możemy wykorzystywać́ Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych.

 1. JAKIE MASZ PRAWA?
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są̨ nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
  7. prawo cofnięcia w każdym momencie zgody
  8. PRAWO DO SPRZECIWU wobec: przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych
 2. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 8 wyżej, możesz wystąpić́ do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
  1. mailowo, na adres:
  2. korespondencyjnie, na adres:
 3. Informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami podejmiemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania.
 4. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKA DODATKOWE INFORMACJE?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych zapoznaj się̨ z nasza Polityką prywatności:

Polityka Prywatności

Kontakt z nami:

 1. listownie, na adres Dariusz Duda Firma Kosmetyczna Dr Duda Szaniec 268, 28-100 Busko-Zdrój
 2. mailowo, na biuro@drduda.pl